Viestintätaidot ja arvovalinnat, kuten viestinnän sävy, ovat tällä hetkellä tärkeässä roolissa kaikissa johtajavalinnoissa. Arvojen vastainen viestintä johtaa nopeasti irtisanomistilanteisiin. Proaktiivisesti ja yhteisönsä arvojen mukaisesti viestivä johtaja vahvistaa nyt markkina-arvoaan.

Viestintä nousee esiin jokaisessa johtajarekrytoinnissa

Johdon kehittämisen ja rekrytoinnin konsultointiyhtiö MPS:n toimitusjohtaja Elina Koskela kertoo vuorovaikutusosaamisen painottuvan läpi kaikkien johtajavalintojen. ”Tällä hetkellä sekä johtajat että johtajavalintojen toimeksiantajat näkevät, ettei johtajuudessa voi onnistua ilman taidokkaita viestinnän valmiuksia.”

MPS on tutkinut ennen koronaa ja sen jälkeen ominaisuuksia, joita johtajat itse kokevat tarvitsevansa. Ennen koronaa painottuivat toimialaosaaminen ja johtamiskokemus. Koronan jälkeen vuorovaikutustaidot nousivat tärkeimmäksi menestystekijäksi johtajien omissa mielipiteissä. Samaa näkevät rekrytoinnin toimeksiantajat: ”Nyt valintojen keskiössä ovat vaikuttamisen valmiudet, sillä niillä on suora yhteys arvopohjaiseen johtajuuteen, tulokselliseen johtamiseen sekä henkilöstön hyvinvointiin, joka on haasteena useissa organisaatioissa. Myös rekrytoinnin aikana on etu ilmaista itseään johdonmukaisesti”, kertoo Koskela.

Viestintäkulttuuria tärkeää kehittää kohti proaktiivisuutta

Viestintäkonsultti Jukka Saksi on valmentanut satoja yritysten, järjestökentän ja julkisen sektorin johtajia. Hänen mukaansa markkina-arvoaan kasvattavat johtajat ajattelevat johtamista palvelutehtävänä ja viestintää keskeisenä työkaluna onnistuneeseen johtamiseen. ”Kaikki organisaatiot tähtäävät juhlapuheissaan toimialansa suunnannäyttäjiksi ja se edellyttää näkemyksellistä viestintää”.

Organisaation viestintäkulttuuria tulisi Saksin mielestä johtaa niin, että siitä rakentuu avointa ja vuorovaikutteista. Erityisen tärkeää on proaktiivisuus, rohkeus tuoda vaikeitakin asioita esille, ennen kuin muut tahot tarttuvat niihin. ”Ennakoija voi valita itse viestinnän painopisteet ja sävyn, eikä joudu niin usein ikävään selittelytilanteeseen, joka yleensä vahvistaa epäluottamusta, Saksi muistuttaa.”

Viestinnän kyvykkyys osana ammatillista kehittymistä

Koskelan mukaan johtajat ovat viestintätaidoissaan lähtökohtaisesti taitavia, mutta kyvykkyyttä on hyvä harjoittaa yhtenä kompetenssina muun osaamisen kehittämisen ohella. ”Viestimällä johtaja resonoi sidosryhmiinsä, miksi viestinnällisten taitojen harjoittamisen tulisi kuulua jokaisen johtajan mielenkiinnon kohteisiin.”

Johtajan viestintä heijastaa organisaation arvoja

Saksi nostaa viestinnän sävyn tämän hetken keskeiseksi johtajan ja organisaation maineen rakentajaksi. ”Ovatko teot ja puheet tasapainossa? Jos johtaja puhuu vakuuttavasti arvojen merkityksestä ja haukkuu somessa seuraavana päivänä jonkun poliitikon idiootiksi, vesittyvät arvopuheet helposti mainospuheiksi. Sillä on ikäviä vaikutuksia myös työnantajakuvaan ja asiakkaiden luottamukseen. Lisäksi arvojen vastainen toiminta johtaa yhä useammin johtajan irtisanomiseen.”

Johtajan tärkeä tunnistaa omat viestinnän esteet

Monissa MPS:n asiakasorganisaatioissa pohditaan paljon vastuullisuuden teemaa ja johtajien toiminta on sen konkretisoinnissa keskeistä, kertoo Koskela. ”Vastuullisuus mielletään paljolti ihmisten hyvinvoinnin johtamisena, mikä on nyt yhteinen haasteemme läpi erilaisten toimialojen. Vaikuttavan viestinnän takana on tyypillisesti arvonsa tiedostava ja itsensä tunteva, reflektiokykyinen ihminen. Johtajan tulisi myös tunnistaa omat viestinnän esteensä, sillä yhä edelleen näen viestinnän vähäisyyden yleisenä haasteena.”

Viestintä on yhteistyötä

Koskela ja Saksi kannustavat johtajia pohtimaan aidosti omia arvojaan konkretian tasolla. ”Jos valitsee rakentavan ja ratkaisukeskeisen viestintätyylin, voi sen toteuttamiseen pyytää viestintäasiantuntijoilta ja kollegoilta tukea. Tämän kaltainen yhteistyö on tärkeä osa 2020-luvun arvopohjaista johtamista.”

Lisätietoja antavat:

Jukka Saksi, 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

Elina Koskela, 040-192 6466 / elina.koskela@mps.fi

Tutustu johtajuus- ja arvoviestintää käsitteleviin blogikirjoituksiin johtajaonmedia.fi/blogi!