Yhä enemmän puhutaan, että johtaminen ja asiantuntijuus ovat viestintää, pyrkimystä luottamusta rakentavaan dialogiin. Jotta viestintä olisi asiakaslähtöistä, tulisi sen tähdätä sidosryhmien auttamiseen. Miten tämä heijastuu viestintäjohtajan työhön? Mikä viestintäjohtajan rooli on?

Mediallistuminen ja johtajuuden murros uudistavat arvomaailmaa

Maailma on muuttunut mediallistumisen ja johtajuuden murroksen myötä läpinäkyväksi. Mitään ei voi enää peittää, organisaatioiden odotetaan olevan viestinnässään avoimia. Johtajilta kaivataan läsnäoloa niissä kanavissa, joissa heidän tärkeimmät sidosryhmänsä ovat. Suunnan näyttämistä, dialogia arvoista ja kulttuurista, kuuntelua, luottamusta herättävää tiedottamista, jopa kannanottoa yhteiskunnallisiin teemoihin. Samaan aikaan johtajuuden kerrotaan kuuluvan kaikille, kulmahuoneista käskyttämistä ei enää suvaita, eivätkä johtajien sikarikerhot kuulu enää modernien yritysten arvomaailmaan.

Maineesta on tullut yritysten merkittävin arvon lähde

Johtajien ja heidän edustamiensa yritysten maine on noussut yhä merkittävämmäksi arvon lähteeksi. Maine vaikuttaa siihen, kenen leirissä halutaan työskennellä, keneltä ostetaan ja kenen kanssa tehdään yhteistyötä. Maine rakentuu teoista, ja viestiminen on yksi tärkeä teko. Maineen rakentaminen kestää yleensä kauan, mutta sen voi menettää varsin nopeasti. Mainetta täytyykin rakentaa, vahvistaa ja puolustaa systemaattisesti. Avoin ja proaktiivinen viestintä rakentaa mainetta, kun taas salaileva ja virheiden peittelyyn tähtäävä viestintä luo suuria maineriskejä.

Viestintäyksikön palvelut helposti ostettaviksi

Viestintäjohtaja on tärkeässä roolissa johtamassa yrityksen matkaa asiakaskeskeiseksi mediaksi, valmentamassa koko yhteisöä viestimään. Hänen tulee olla tietoinen siitä, millainen maine yrityksellä ja sen avainhenkilöillä on, mihin suuntaan niitä halutaan kehittää ja kuinka se tehdään. Viestintäjohtaja tukee muuta johtoa, jotta mediallistuminen ymmärretään mahdollisuutena. Se edellyttää johdon sparraavan roolin lisäksi kykyä rakentaa viestintäyksiköstä sisäinen valmennusryhmä, joka auttaa niin johtajia kuin asiantuntijoitakin löytämään itselleen luontevat tavat dialogiin omien sidosryhmiensä kanssa. Viestinnän palvelut tulee tuotteistaa niin, että ne on helppo ostaa ja niitä ostetaan oikeaan tarpeeseen. Erityisen tärkeitä yhteistyötahoja ovat myynti, markkinointi ja HR.

Yksilöiden kautta skaalautuvuutta ja kiinnostavuutta

Jotta yrityksen asiantuntijuus saisi sidosryhmiensä huomion, täytyy sen olla tarpeeksi aktiivinen auttamaan monikanavaisen viestintänsä kautta. Kuvaamalla syyt ”miksi” ja ”miten”, löydetään yrityksestä vapaaehtoiset ottamaan laajempaa viestinnällistä vastuuta. Heidän kauttaan skaalataan vaikuttavuutta ja kiinnostavuutta. Lähtökohtaisesti yksilö on korporaatiota kiinnostavampi. Näin annetaan myös alusta oman asiantuntijabrändin kasvulle.

Johtajuusviestinnän valmennukset osaksi yrityksen johtamisprosessia

Viestintäjohtajalta odotetaan näkemystä siitä, miten yrityksestä rakentuu asiakaskeskeinen dialogin kävijä, monikanavainen media. Häneltä odotetaan kykyä kuvata viestinnän strateginen merkitys yrityksen tulevaisuudelle. Viestintäjohtajan työ on siis yhä enemmän coachausta siihen, että yrityksen arvot, kulttuuri, tavoitteet ja strategia huomioidaan viestinnällisesti. Kun ne sanallistetaan osaksi arkea, saadaan niille merkityksiä ja ymmärrettävyytä. Nykypäivänä valmennukset toteutetaan työpajojen ja verkkovalmennusten kombinaatioilla siten, että ne kytketään yrityksen omaan johtamisprosessiin. Viestintäjohtaja arvioi, mikä tehdään itse ja mikä hankitaan palveluna. Siten myös uudet avainhenkilöt pääsevät nopeasti kiinni yhteiseen johtajuusviestinnälliseen kulttuuriin. Näin yrityksen matka mediaksi on kustannustehokasta ja nopeaa.

Jos yrityksen matka mediaksi kiinnostaa, tervetuloa osallistumaan ilmaiseen ”Näin rakennat yrityksestä median” -webinaariin 13.2.2018 klo 10-11.

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi