Kauppalehden artikkelin ”Väliaikaiset vuokrapomot yleistyvät” mukaan vuokrajohtajien käyttö yleistyy Suomessa. He toteuttavat pääasiallisesti yritysten saneerauksia ja vientiprojekteja. Esimerkiksi Ruotsissa vuokrajohtajuus on moninkertaista Suomeen verrattuna.

Vuokrajohtaja kuljettaa yrityksen dialogimoodiin

Milloin vuokrajohtaja vie yrityksen uudelle myynnin, markkinoinnin ja viestinnän tasolle? Visiossani mediallistuvan maailman vuokrajohtaja rakentaa yrityksestä monikanavaisen ja asiakaskeskeisen median. Projekti kestää 1/2 – 2 vuotta, jonka aikana yritys strukturoi itsensä dialogimoodiin. Kulttuurinmuutokseen erikoistunut vuokrajohtaja kartoittaa yrityksen tahtotilan, sanallistaa henkilöstön kanssa arvot sekä luo yritykselle innostavan ja arvolatautuneen maalin. Hän kerää vapaaehtoisen ”iskuryhmän”, joka on valmis ottamaan suurempaa viestinnällistä vastuuta työroolissaan ja alkaa rakentaa heidän tukemanaan yrityksestä mediaa. Kyse on strategisesta päätöksestä, jolloin roolin on oltava johtoryhmätasoinen ja se tarvitsee hallituksen mandaatin.

Tähtäimessä saumaton asiakkaan auttamiskokemus

Vuokrajohtaja oivalluttaa, kuinka digitaaliset ja analogiset kanavat sekä areenat linkittyvät toisiinsa. Yhdessä ratkaistaan, kuinka sitä kokonaisuutta hyödyntämällä tehostetaan myyntiä, markkinointia ja viestintää, ja saadaan ne toimimaan asiakkaan näkökulmasta saumattomasti yhteen. Yrityksessä aletaan panostaa asiakkaan auttamiskokemukseen ja haetaan vastaukset seuraaviin kysymyksiin:

1) Minkälaista roolia yritys tavoittelee toimialallaan?
2) Minkälaisen ydinviestin yritys haluaa sidosryhmilleen välittää?
3) Mikä on yrityksen visio ja iso kuva siitä, mitä toimialalla tulee tapahtumaan?
4) Mihin yrityksen mielestä asiakkaiden tulisi kiinnittää omassa toiminnassaan huomiota?
5) Miten yritys voi auttaa sidosryhmiään osaamisensa, arvojensa ja kulttuurinsa kautta?
6) Kenellä on päävastuu yrityksen viestintäjohtajuuden linjasta ja tavoitteista?
7) Miten yhdistetään myynti, markkinointi ja viestintä saumattomaksi asiakkaan auttamiskokemukseksi?
8) Miten viestintä sisällytetään osaksi yrityksen arjen päätöksentekoa?
9) Miten tavoitteisiin pääsemistä mitataan ja onnistumisista palkitaan?

Vaaditaan uudenlaista monipuolista johtamisosaamista

Odotukset mediaa rakentavan vuokrajohtajan osaamisesta ovat kovat. Hänen tulee kyetä johtamaan rohkeutta ajatella yrityksen roolia auttajana ja dialogin rakentajana. Tarvitaan ymmärrystä johtamisesta, markkinnoinnista, viestinnästä ja myynnistä. Niiden yhdistämisestä täytyy olla selkeä visio. Kyse on merkittävästä kulttuurillisesta muutoksesta, jossa tarvitaan valtavasti johtajuutta, kykyä määrittää suuntaa, rakentaa luottamusta, osallistaa ja rohkaista. Kaikki eivät halua olla mukana yrityksen uudessa suunnassa, jolloin on oltava myös kykyä tehdä vaikeita päätöksiä liittyen työrooleihin.

Mediaa rakentavia johtajia täytyy kasvattaa ja valmentaa

Maailma on jo mediallistunut. Johtajuus on jo muuttunut. Mistä löytyy edellä kuvatun kaltaisia johtajia? Heitä on äärettömän vähän, joten heitä täytyy valmentaa ja kasvattaa tuleviin tehtäviin. Mediaa rakentavat johtajat tulevat olemaan kysyttyjä ja nostavat siten arvoaan. Visiossani näitä muutosjohtajia tullaan näkemään myös kuntasektorilla, järjestöissä ja valtion laitoksissa. Raja-aidat hämärtyvät ja kaikkien organisaatioiden tulee kyetä dialogiin. Osa johtajista jää pidemmäksi aikaa, mutta merkittävä osa ajattelee työtä muutosprojekteina. Samalla he vahvistavat kyvykkyyttään uusien vaatimusten hallitustehtäviin.

Missio edellyttää yhteistyötä

Koska missionani on saada Suomeen parempaa johtajuutta, haluan osaltani edistää muutosta Johtaja on Media! -konseptin avulla. Työvälineinä siihen ovat johdon valmennukset ja verkkokurssit. Kehitys ei onnistu yksin, joten ehkä teemme joskus vielä yhteistyötä.

Jukka Saksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi