vapaasti jaettavissa 3.7.2018

”Pörssiyhtiöiden viestinnälliset ongelmat” -tutkimuksessa kokeneiden hallitusammattilaisten palaute on yhdensuuntaista – mediallistuminen uudistaa myös hallitustyötä. Hallituksilla on perinteisesti ollut viestinnällisesti defensiivinen rooli. On kuitenkin ilmeistä, että viestintämurros heijastuu hallituksissa esimerkiksi ajankäyttöön, roolituksiin ja osaamisvaatimuksiin.

Hallituksilla on yhä kasvava työmäärä

”Hallituksen jäsenten monimuotoisessa osaamiskirjossa median toiminnan ymmärtäminen on yksi muiden osaamisalueiden joukossa”, muistuttaa Jukka Hienonen. ”Pörssiyhtiöiden hallituksien toimintaa koskeva sääntely on kasvanut valtavasti viime vuosina ja se ottaa myös paljon aikaa hallitusten agendalta. Hallitusten työmäärä ja käytettävissä oleva aika ei mahdollista viestinnällisten ulottuvuuksien pohdintaa niin laajasti kuin mediallistuneessa toimintaympäristössä monen mielestä olisi tarpeellista. Hallitusten keskeinen tehtävä on kuitenkin enemmän oikean tiedon varmistaminen markkinalla kuin aktiivinen vaikuttaminen mediaan.”

Arjessa on lunastettava yhtiön arvoja

”Oma kokemus on osoittanut avoimen viestinnän positiivisen merkityksen. Hankalissakin teemoissa on annettava yhtiölle kasvot. Sidosryhmät odottavat yhtiön arvojen mukaisia tekoja hallitustasolta lähtien.”

Edellisen lausuu Lauri Ratia. Hän arvioi, että toimitusjohtajan ja muun toimivan johdon kommunikointivalmiudet saavat entistä suuremman painoarvon. ”Viestinnällinen roolitus täytyy miettiä huolella ja tämä vaihtelee yrityksen sidosryhmäodotusten ja toimialan mukaan. Mediallistuminen on tullut jäädäkseen ja yhtiöiden on tunnistettava eri media-kanavien painoarvo johtamisen eri tasoilla”, Ratia täydentää.

Havainnointia yhtiön maineesta

Haastatteluissa vallitsee melko suuri yksimielisyys siitä, että hallitusten on varauduttava siihen, että joku edustaa kasvollisena yhtiötä julkisuudessa. Sanamuodot vaihtelevat, mutta ydinviesti säilyy: ”Meillä on erilaisia omistajia, hallituksen puheenjohtajia sekä toimitusjohtajia. Oleellista on yhteinen näkemys rooleista.”

”Kyse on yhtiön maineesta ja riskinhallinnasta. Noteeratussa yhtiössä yksi viestinnän tavoitteita on luoda markkinoille konsistentti ja ennakoitava kuva yhtiöstä. Voimakas volatiliteetti ei ole yhtiön eikä sijoittajien etu”, Reima Rytsölä korostaa.

”Viestintä hallitustasolla on usein tiedon julkistamista, hallitus ei tähtää vuorovaikutteiseen kommunikointiin.” Rytsölä uskoo kuitenkin sosiaalisen median merkityksen kasvavan hallitustyön näkökulmasta. ”Hallitukselle on tärkeää tietää, mitä yhtiöstä puhutaan ja miten sidosryhmiin voidaan vaikuttaa. Sosiaalisen median rooli erityisesti havainnoinnin välineenä korostuu”, Rytsölä ennakoi.

Tutkimus etenee syksyllä

Johtaja on Media! Oy tekee kvalitatiivista haastattelututkimusta seuraavien kahden kuukauden ajan. Strukturoitu haastattelu ja sen tiedonkeruu toteutetaan tämän jälkeen. Tammikuussa 2019 raportoitavat tulokset tarjoavat kohdeyhtiöille ja näiden johdolle vertailutietoa ja selkeämmän kuvan omasta profiilistaan mediallistuneessa ympäristössä.

Toimitusjohtaja Jukka Saksin mukaan mediallistuminen on ilmiönä tuttu osalle yrityksiä. Yritys- ja yksilökohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. ”Nyt saatu palaute vahvistaa ennakkokäsitystämme siitä, että pörssiyhtiöille tilanne aiheuttaa jännitteitä. Kaikilla on tarve osoittaa johtajuutta, lunastaa sidosryhmien odotukset avoimuudesta ja rakentaa työnantajakuvaa.”

Johtaja Jarmo Rosenbergin mukaan työntekijöiden, asiakkaiden ja sijoittajien odotukset eivät täysimääräisesti täyty. ”Hallitusten varovainen linjaus heijastuu toimivaan johtoon ja edelleen eteenpäin organisaatiossa. Tämä ilmiö on tunnistettu sisäisesti, ja myös useat noteerattuja yhtiöitä avustavat asianajajat huomauttavat lisääntyneen sääntelyn heijasteista”, Rosenberg lisää.

Tutkimuksen tavoitteena on nostaa pörssiyhtiöiden ongelmat näkyviksi ja auttaa niiden viestintäpolitiikan päivityksessä. ”Uskomme, että tutkimus tarjoaa välillisiä hyötyjä myös sijoittajille laadukkaamman viestinnän muodossa”, Saksi toteaa.

 

Johtaja on Media! Oy on erikoistunut analysoimaan, tutkimaan ja valmentamaan johtajuusviestintää mediallistuvassa toimiympäristössä. Konsepti pohjautuu väitöstutkimukseen, satoihin sparrauksiin sekä omiin kokemuksiin. 
Pörssiyhtiötutkimuksen esittely

Jukka ja JarmoJukka Saksi ja Jarmo Rosenberg

Jukka Saksi: 040-501 8357 / jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
Jarmo Rosenberg: 044 061 0925 / jarmo.rosenberg@johtajaonmedia.fi