Tekoäly on valloittamassa työelämää, mutta sen onnistunut käyttöönotto vaatii muutakin kuin teknistä osaamista. Yksi avaintekijä on muutosmatkan tarinallistaminen, joka voi merkittävästi vahvistaa työyhteisön yhteisöllisyyttä ja psykologista turvallisuutta.

Miksi tarinallistaminen on tärkeää?

Tarinat ovat voimakkaita työkaluja viestinnässä. Ne auttavat ihmisiä ymmärtämään ja muistamaan monimutkaisia konsepteja ja tapahtumia. Tekoälymatkan tarinallistaminen ei ainoastaan tee teknologiaa lähestyttävämmäksi, vaan se myös vähentää pelkoa ja epävarmuutta, jotka usein liittyvät suuriin muutoksiin.

Tarinallistamisen vaiheet

 1. Tunnistakaa erilaiset reaktiot muutokseen
  • Muutos herättää monenlaisia tunteita ja reaktioita. On tärkeää tunnistaa ja hyväksyä nämä reaktiot avoimesti. Tämä luo pohjan luottamukselle ja yhteisöllisyydelle.
 2. Jakakaa kokemuksia, oppeja ja havaintoja avoimesti
  • Avoimuus ja läpinäkyvyys ovat avainasemassa. Kun työntekijät jakavat omia kokemuksiaan ja oppivat toisiltaan, he tuntevat olevansa osa yhteisöä, joka oppii ja kasvaa yhdessä.
 3. Tunnistakaa ja puhukaa myös siitä, mikä ei muutu
  • Muutoksen keskellä on tärkeää tuoda esiin myös niitä asioita, jotka pysyvät ennallaan. Tämä auttaa työntekijöitä tuntemaan jatkuvuutta ja vakautta.
 4. Kannustakaa generatiivisen tekoälyn hyödyntämiseen
  • Tekoäly tuo mukanaan valtavia mahdollisuuksia, mutta sen täysi hyödyntäminen vaatii rohkeutta kokeilla ja oppia uutta. Kannustaminen ja positiivisen ilmapiirin luominen ovat ratkaisevia tekijöitä.
 5. Luokaa uteliasta ja valpasta kulttuuria
  • Uteliaisuus ja valppaus ovat avaintekijöitä innovaation ja jatkuvan oppimisen kulttuurissa. Tämä kulttuuri luo pohjan menestyvälle tekoälymatkalle.
 6. Tarinallistakaa työyhteisönne tekoälymatkaa
  • Dokumentoikaa ja jakakaa tekoälymatkan tarinaa avoimesti. Tämä vähentää pelkoa ja epävarmuutta, ja vahvistaa yhteisön tunnetta ja sitoutumista.
 7. Osallistakaa mukaan kaikki vapaaehtoiset
  • Osallistaminen lisää sitoutumista ja yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoisten osallistuminen varmistaa, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan muutosmatkalle.

Tarinallistamisen merkitys organisaatiolle

Tarinallistaminen ei ainoastaan tee organisaatiosta houkuttelevampaa potentiaalisille työntekijöille ja asiakkaille, vaan se vahvistaa myös organisaation työnantajakuvaa ja palveluntuottajamielikuvaa. Kun kaikki organisaatiot ovat tekoälymatkalla, ne, jotka ovat avoimia, osallistavia ja aktiivisia viestimään matkastaan, tekevät itsestään kiinnostavampia muiden silmissä.

Viestintätiimien ja viestintäjohdon kasvava rooli

Viestintätiimien ja viestintäjohdon rooli kasvaa merkittävästi organisaatioissa tekoälymuutoksen myötä. He ovat keskeisiä tarinallistamisen ja muutoksen viestinnän toteuttajia, jotka rakentavat ja ylläpitävät avointa keskustelukulttuuria. Viestintäjohto toimii sillanrakentajana operatiivisen johdon, HR:n ja tietohallinnon välillä, varmistaen, että kaikki osapuolet puhuvat samaa kieltä ja tukevat toisiaan muutoksessa.

Psykologinen turvallisuus

Psykologinen turvallisuus on olennainen osa onnistunutta työyhteisöä. Se tarkoittaa, että ihmiset tuntevat kaikilla organisaation tasoilla olonsa turvalliseksi ilmaistaakseen ajatuksiaan, kokeillakseen uutta ja tehdäkseen virheitä ilman pelkoa rangaistuksesta tai häpeästä.

Tekoälymatkan tarinallistaminen ja avoin viestintä luovat pohjan tälle turvallisuudelle.

Yhteisöllisyys ja hyvinvointi

Kun organisaation tekoälymatkan yhtenä keskeisenä tavoitteena on henkilöstön hyvinvoinnin kasvu, saavutetaan parempia tuloksia. Yhteisöllisyys ja psykologinen turvallisuus ovat avaintekijöitä tässä prosessissa. Kun työntekijät tuntevat olevansa osa yhteisöä, jossa heitä kuunnellaan ja arvostetaan, heidän hyvinvointinsa ja sitoutumisensa kasvaa.

ps. Jos haluat keskustella tarkemmin generatiivisen tekoälyn hyödyistä ja rajotteista johtamisen ja viestinnän näkökulmista, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.