Osuuskaupat, osuustoiminnalliset pankit ja keskinäiset vakuutusyhtiöt ovat esimerkkejä asiakasomisteisista yrityksistä, joilla on toimialueillaan merkittävä elinvoimaan vaikuttava rooli. Hyvinvointialueuudistuksen johtajuusselvitys (2021) nosti esiin kysymyksen, mitä elinvoima ja vastuullisuus muuttuvassa yhteiskunnassamme tarkoittaa.

Toimintaympäristön muutokset edellyttävät uudistumista

Paikallisuus on monille asiakasomisteisille yrityksille tärkeä arvo ja usein toiminta linkittyykin toimialueen elinvoiman edistämiseen. Näyttäisi, että joissain tilanteissa yrityksille on ajan myötä kerääntynyt myös tehtäviä, jotka kuuluisivat luontevammin julkisen tai 3. sektorin toimijoille. Ehkä välillä julkisessa keskustelussa jopa unohdetaan, että kyse on yritystoiminnasta.

Toimintaympäristö on muuttunut monin tavoin ja sitä myöten asiakasomisteiset yrityksetkin joutuvat sopeuttamaan ja kehittämään toimintaansa. Se voi tarkoittaa esimerkiksi toimintojen keskittämistä isompiin keskuksiin ja palveluiden siirtämistä kivijalasta digiympäristöön.

Asiakasomisteisten yritysten muutoksiin reagoidaan voimakkaasti

Muutokset saattavat aiheuttaa voimakkaitakin reaktioita ympäröivässä yhteiskunnassa. Arvioisin, että asiakasomisteisten yritysten muutoksiin kohdistuu jopa voimakkaampaa kritiikkiä, kuin esimerkiksi pörssiyhtiöiden tekemiin muutoksiin. Siihen on varmasti monta syytä. Ehkä niiden koetaan olevan enemmän yhteisöllisiä toimijoita ja lähempänä kansalaisten arkea, kuin muut yhtiömuodot ovat.

Ei ole yhteistä tulkintaa elinvoiman ja vastuullisuuden käsitteistä

Kritiikki näyttäisi usein kohdistuvan vastuullisuuteen. Yhteiskunnassamme ei ole kuitenkaan yhtä tulkintaa siitä, mitä se nyt ja tästä eteenpäin tarkoittaa.

Yrityksillä olisi tärkeää olla selkeä oma näkemys siitä, mitä vastuullisuus ja suhde elinvoimaan heidän toiminnassaan tarkoittaa. Edellyttääkö se esimerkiksi ”kivijalkaista” läsnäoloa jokaisessa kunnassa, vai onko se enemmän digitaalista läsnäoloa ja palvelukykyä? Selkeä sisäinen tulkinta antaa pohjaa käydä aiheesta laajempaa keskustelua, jota nyt tarvittaisiin.

Käytän vastuullisesta johtamisesta sparratessani työkaluna Opiniojurisin kanssa luomaamme viitekehystä (kuva alla).  Siinä aihe jaetaan sosiaaliseen, taloudelliseen ja ympäristövastuuseen.

Onko viestitty yhtiömuodosta selkeästi?

Rohkenisin haastaa yrityksiä tarkastelemaan myös omaa viestintäänsä siitä kulmasta, että onko yhtiömuodon erityispiirteitä ja toiminnan muutostarpeita viestitty tarpeeksi selkeästi? Onko synnytetty keskustelua proaktiivisesti keskeisten sidosryhmien kanssa siten, että myös yritysten arvot ja vastuullisuuden näkemykset on tulleet ymmärretyiksi? Onko asenneilmasto tunnistettu tarpeeksi hyvin?

Elinvoima-ja vastuullisuuskeskustelun avauksia

Asiakasomisteisilla yrityksillä olisikin oiva mahdollisuus olla toimialueensa elinvoima- ja vastuullisuuskeskusteluiden kokoava voima. Se tukisi varmasti myös yritysten arvoja. Aloitteellisuus vahvistaisi työnantajakuvaa ja yritysten mainetta. Rohkaisen tuomaan kasvollisen viestinnän kautta asian merkitystä esille.

Yhteiskunnallisesti tärkeä teema

Halusin nostaa teeman esiin, koska koen sen yhteiskunnallisesti merkittäväksi. Samoin taustani vuoksi olen aiheesta kiinnostunut.

Olen työskennellyt 10 vuotta keskinäisen vakuutusyhtiön leivissä, tehnyt väitöskirjatutkimuksen finanssialan johtajuudesta (2013), sekä sparrannut erilaisia asiakasomisteisia yrityksiä. Käsittelin vastuullisuuteen, arvoihin ja viestinään liittyvää problematiikkaa myös Arvovalta-kirjassani (2020).

Monimutkaiset vaikutusketjut

Kyse on monimutkaisista vaikutusketjuista, joita haluan ymmärtää paremmin ja sitä kautta tukea muutokseen liittyviä tahoja toimimaan yhä vastuullisemmin.

Jos haluat keskustella aiheesta, ota vapaasti yhteyttä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.