Kaikki organisaatiot ovat saman kysymyksen edessä – kuinka luoda tekoälystrategia, joka tukee oman organisaation tavoitteita, arvoja ja menestystä?

Tässä 9 askelta tukemaan tekoälystrategian luomista.

Opetelkaa generatiivisen tekoälyn mahdollisuudet ja rajoitteet

Varmistakaa, että johtoryhmällänne ja avainhenkilöillänne on perustietämys generatiivisesta tekoälystä ja sen soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Järjestäkää koulutuksia ja työpajoja, joissa käsitellään tekoälyn perusteita, sovelluskohteita ja parhaita käytäntöjä. Hankkikaa kokonaiskäsitys generatiivisen tekoälyn mahdollisuuksista ja rajoitteista ennen tavoitteiden asettamista.

Asettakaa selkeät tavoitteet

Määritelkää konkreettiset, mitattavat tavoitteet, joita haluatte saavuttaa generatiivisella tekoälyllä. Tavoitteet voivat liittyä tuotekehitykseen, asiakaspalvelun parantamiseen, prosessien tehostamiseen tai uuden liiketoiminnan luomiseen. Tavoitteiden ei kannata olla aluksi liian tarkkoja, koska ne täsmentyvät kuitenkin ajan saatossa, kun tekoälyä aletaan testaamaan ja soveltamaan arjessa. Erityisen tärkeää on mitata, miten henkilöstön hyvinvointi vahvistuu sen myötä, että tekoälyn avulla opitaan säästämään aikaa ja parantamaan työn laatua.

Sitouttakaa ja kouluttakaa henkilöstöänne

Rakentakaa organisaatiokulttuuri, joka kannustaa uteliaisuuteen, oppimiseen ja innovointiin. Kouluttakaa työntekijöitänne ymmärtämään tekoälyn periaatteet ja sen soveltaminen heidän työtehtäviinsä, jotta he voivat tunnistaa mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyä omassa työssään mahdollisimman konkreettisesti.

Kehittäkää eettiset periaatteet ja tietosuojakäytännöt

Laatikaa selkeät eettiset periaatteet ja tietosuojakäytännöt tekoälyn käytölle organisaatiossanne. Varmistakaa, että datan käyttö on läpinäkyvää, eettistä ja lainmukaista, ja että henkilöstönne ymmärtää nämä periaatteet. Muistuttakaa itseänne siitä, että tekoälyn on tarkoitus olla apuri ja kaikki sen tuottamat sisällöt viimeistellään ihmisälyllä.

Pilotoikaa ja iteroikaa

Aloittakaa pienestä. Valitkaa pilottiprojekteja ja arkisia työskentelyprosessien osia, joissa voitte kokeilla generatiivisen tekoälyn käyttöä käytännössä ja mitata tuloksia. Analysoikaa projektien onnistumisia ja haasteita, ja käyttäkää oppimianne oppeja laajemman strategian kehittämiseen.

Rakentakaa yhteistyötä ja kumppanuuksia

Hyödyntäkää ulkopuolista asiantuntemusta ja teknologiaa luomalla kumppanuuksia tekoälyalan toimijoiden kanssa. Tämä voi nopeuttaa tekoälyratkaisujen käyttöönottoa ja tarjota pääsyn uusimpaan teknologiaan ja osaamiseen. Jos hyödynnäette ulkopuolisia tekoälykouluttajia, varmistakaa, että he ymmärtävät muutosjohtamisen- ja viestinnän roolin tekoälymuutoksessa, sekä totetutavat konkeettisia ja osallistavia koulutuksia.

Arvioikaa ja päivittäkää strategiaanne säännöllisesti

Tekoälyteknologia ja sen sovellukset kehittyvät jatkuvasti. Varmistakaa, että tekoälystrategianne on joustava ja sallii säännöllisen arvioinnin ja päivityksen uusimman teknologisen kehityksen ja liiketoimintaympäristön muutosten mukaisesti.

Johto näyttää esimerkkiä

Muutos lähtee ylimmästä johdosta. Johtotason tulee näyttää esimerkkiä ja antaa mandaatti kokeilla ja hyödyntää tekoälyä työssä koko henkilöstölle. Johto osoittaa omalla tekoälyn käytöllään sitoutumisensa tekoälyn hyödyntämiseen ja innovatiivisen työkulttuurin rakentamiseen. Tekoälymuutosta ei voi johtaa onnistuneesti, ellei itse ymmärrä, miten se muuttaa työn tekemisen tapoja.

Osallistakaa ja tarinallistakaa muutosmatka

Luokaa tekoälymatkastanne osallistava ja avoin tarina. Tarinallistamalla yhteisönne muutosmatka avoimesti teette työyhteisöstä kiinnostavan työpaikan, palveluntuottajan ja yhteistyökumppanin, koska kaikki organisaatiot ovat samalla matkalla. Avoimuus ja läpinäkyvyys vähentävät mahdollisia muutospelkoja ja edistävät yhteisön yhteenkuuluvuutta ja sitoutumista muutokseen.

Asettakaa hyvinvointi tärkeää rooliin

Näiden periaatteiden myötä organisaation johto voi rakentaa kestävän ja tehokkaan tekoälystrategian, joka tukee organisaation tavoitteita ja edistää sen pitkän aikavälin menestystä, samalla kun se luo osallistavan ja innovatiivisen työympäristön. Tekoälyn avulla voidaan säästää aikaa, parantaa työn laatua ja vahvistaa työn hallinnan tunnetta. Hyvinvointi kannattaakin asettaa tekoälymuutoksessa keskeiseen rooliin. 

Jos haluat keskustella tekoälyn vaikutuksista johtamiseen ja viestintään, ota vapaasti yhteyttä.

ps. Otsikkokuva luotu tekoälyllä.

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.