Johtaja on Media! selvitti, että arvot ovat sote-organisaatioissa määritelty, päivitetty ja niistä tuetaan viestimään. Arvojen toteutuminen käytännön johtamis-, asiakas- ja hoitotyössä muodostuu haasteeksi. Julkisen sektorin näkemys eroaa muista selkeästi siinä, miten arvot tulevat esiin sote-palveluiden hankintamenettelyssä ja arjessa.

Sote-johtamisen arvotutkimukseen haastateltiin yhteensä 120 sote-päättäjää ja heidän sidosryhmiään yrityksistä, julkiselta sektorilta ja 3.sektorilta. Tavoitteena oli tuottaa tietoa sote-johdon suhtautumisesta arvoihin, niiden hyödyntämiseen johtamis-, asiakas- ja hoitotyössä sekä arvoista viestimiseen nyt ja tulevaisuudessa.

Päättäjien omat arvot eivät toteudu arjessa halutulla tavalla

Sote-johtajat nostavat tärkeiksi arvoikseen rehellisyyden ja luottamuksen. He kokevat jonkin verran arvoristiriitoja omien arvojensa sekä työssä toteutuvien arvojen kesken, esimerkiksi, etteivät pysty kiireen ja resurssipulan keskellä tekemään niin laadukasta työtä kuin haluaisivat. Kaikki vastaajat kokivat työnsä merkitykselliseksi. Kuilu henkilökohtaisten arvojen ja arkitodellisuuden välillä on selkeä. Julkisella sektorilla ollaan muita useammin sitä mieltä, ettei työtä voi tehdä oman eettisen ja moraalisen vaatimustason edellyttämällä tavalla.

Eroa näkemyksessä arvojen vaikutuksista sote-palveluiden hankintaan

Tutkimuksessa esiintyi selkeä näkemysero julkisen sektorin ja muiden välillä siitä, miten arvot tulevat esille sote-palveluiden osto- ja myyntitilanteissa. Julkiselta sektorilta 85 % kokee niiden vaikuttavan ostopäätöksiin, kun 3. sektorilla vaikutukseen uskoo 39 % ja yrityksissä vain 29 %. Rehellisyys ja luottamus nousevat merkittävimpinä arvoina esille hankintoihin liittyen. Sen sijaan ihmisten empaattinen kohtaaminen jää vähäisemmälle huomiolle. Usea haastateltava odottaa, että arvojen ja laadun rooli suhteessa hintaan olisi kilpailutuksissa nykyistä merkittävämpi.

Haasteita arvojen implementoinnissa

Tutkimuksen mukaan kaikilla sektoreilla arvot on kuvattu ja niiden viestimiseen tuetaan varsin hyvin. Yrityssektori päivittää arvojaan aktiivisimmin ja julkinen sektori harvimmin. Arvoista puhutaan arjen johtamistilanteissa eniten 3. sektorilla ja arvoilla perustellaan päätöksiä vähiten julkisella sektorilla. Arvojen implementoinnissa käytäntöön johtamis-, asiakas- ja hoitotilanteisiin on haasteita kaikilla sektoreilla, julkisella eniten. Yrityksissä ja 3. sektorilla ollaan selkeästi julkista sektoria enemmän sitä mieltä, että arvot näkyvät arjen hoitotilanteissa.

Mediasuhteet on jätetty arvoviestinnässä lähes huomioimatta

Arvoista viestitään eniten arjen kohtaamisissa, kuten organisaatioiden sisäisissä palavereissa, seminaareissa, rekrytointitilaisuuksissa ja verkostotilaisuuksissa. Omista medioista käytetään nettisivuja, blogia, intraa, sähköpostia, toimintakertomuksia ja verkostokyselyitä. Somen kanavista yleisimmät ovat Facebook ja Twitter. Media on vahvasti nostanut esille soten arvohaasteita. Kuitenkin vain 2 % sote-johtajista piti arvoista viestimistä medialle tärkeänä.

Arvojen rooli tulee sotessa kasvamaan

Arvoista viestiminen tulee yritys- ja 3. sektorin johdon mielestä lisääntymään merkittävämmin kuin julkisen sektorin mielestä. Arvoviestintää halutaan kohdentaa erityisesti omalle henkilöstölle, asiakkaille sekä palvelujen ostajille. Peräti kaksi kolmasosaa sote-päättäjistä arvioi, että arvot nousevat vahvemmin osaksi myös kilpailuttamiskriteeristöä tulevaisuudessa.

Tarve avoimelle rakentavalle keskustelulle on suuri

Johtaja on Media! Oy:n toimitusjohtaja Jukka Saksin mukaan selvityksen tarve ilmeni seuraamalla yhteiskunnallista keskustelua sekä sparraamalla sote-organisaatioiden johtajia. ”Tulosten perusteella tarvitaan lisää avointa keskustelua siitä, miten arvot saadaan näkymään sote-palveluiden hankinnassa, johtamisessa, viestinnässä ja hoitotilanteissa”.

Huomio soten johtamiskulttuuriin

Saksi kehottaa kiinnittämään huomiota johtamiskulttuuriin. ”Suosittelen pohtimaan erityisesti julkisen sektorin johtamiskulttuuria suhteessa arvoihin. Näyttää, ettei yhteiskunnassamme ole yhteistä tulkintaa siitä, mitä esimerkiksi laadukas hoitotyö tarkoittaa. Myöskään ihmisten empaattinen kohtaaminen ei toteudu sote-päätöksiä tehdessä siinä määrin, miten julkinen kritiikki siihen kohdistuu sekä mitä päättäjät itse arvottavat”.

Saksin mukaan tarvitaan rakentavaa, ratkaisukeskeistä ja kasvollista arvoviestintää. ”Jotta arvot näkyvät arjen toiminnoissa, edellyttää se, että ne huomioidaan kilpailutuksissa ja niiden toteutumista seurataan myös yhteisesti jaettujen mittareiden avulla”.

Tutkimustulosten esittely ja tutkimusraportin lataaminen verkosta

Tutkimusraportti on ladattavissa maksutta osoitteesta http://johtajaonmedia.fi/arvotutkimus

 

Annan mielelläni lisätietoja:

Jukka Saksi
KTT, MBA, viestintä- ja tekoälykouluttaja
+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi

TILAA MAKSUTON UUDISTUSKIRJEENI

”Autan organisaatioita viestimään avoimesti ja hyödyntämään tekoälyä johtamisen, viestinnän ja arvojen vahvistamiseksi”.

Arvovalta-kirjan (2020) ja Johtaja on Media! -kirjan (2016) kirjoittaja. Toiminut yli 10 v johtamistehtävissä ennen yrittäjyyttä. Alunperin artesaani, jonka jälkeen aikuisopiskellut MBA ja kauppatieteiden tohtori. Väitöskirja finanssialan johtajuudesta (2013).

Löytyy Twitteristä, Linkedinistä, Facebookista, Instagramista,  TikTokista, Threadsista ja BlueSkysta. Linkit sisältöihin ja palveluihin löytyvät täältä.