Mediallistuminen vaikuttaa jokaisen organisaation johtamiseen

Mediallistuminen kuvaa ilmiötä, jossa eri media-areenoilla ja niiden välillä liikkuva tieto mullistaa johtamisen. Kaikesta tulee läpinäkyvää, yritysten mainetta haastetaan uudella tavalla, samalla syntyy uusia mahdollisuuksia rakentaa mielenkiintoa, brändiä ja luottamusta.

Useilla johtoryhmillä eikä hallituksilla ole yhteistä näkemystä siitä, mitä mediallistuminen ilmiönä tarkoittaa ja miten sen vaikutuksiin organisaatiota kohtaan tulisi suhtautua. Olemme erikoistuneet auttamaan yritysten johtoa yhteisen näkemyksen löytämiseen. Sparrauksemme selkeyttää, oivalluttaa ja auttaa johtoa tekemään uuden tiedon valossa parempia päätöksiä.

Käymme viitekehystemme avulla läpi yrityksen läsnäolon eri media-areenoilla, jolloin hahmotetaan nykytilaan liittyvät uhat sekä arvioidaan uusia mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa ja vaikuttavuutta. Sparraukset ovat konkreettisia ja vuorovaikutteisia.

  • Ensimmäinen sparraus kestää 60-120 min ja luo referenssien kautta herättävän yleiskatsauksen ja johtopäätökset, tarvitaanko yritykseen konkreettisia toimenpiteitä
  • Jos mediallistumiseen päätetään pureutua syvemmin, määritellään jatkosparrauksissa yhtiön johtajuusviestinnällinen profiili, roolitukset, viestintäteemat, arvoviestinnän mahdollisuudet sekä arvioidaan tarkemmin, miten saadaan sidosryhmien huomio ja luottamus.
  • Sparrausten jälkeen johdolla on yhtenäisempi ja selkeämpi kuva siitä, miten yrityksen viestintään, markkinointiin ja arvoihin liittyviä päätöksiä tehdään.

Yhteistä tulkintaa – mitä mediallistuminen tarkoittaa meidän organisaatiollemme?

Sparrauksessa käydään esimerkkien avulla läpi:

  • miten eri media-areenat linkittyvät toisiinsa
  • kuinka perinteinen ja sosiaalinen media vaikuttavat symbioosissa liiketoimintoihin
  • miten johtajia ja asiantuntijoita seurataan
  • millä tavoin koko mediaympäristö voi hyödyntää maineen, brändin, kasvun ja asiakkuuksien hallinnassa.

Sparraus oivalluttaa ymmärtämään Googlen roolin, verkostojen merkityksen ja oman aktiivisuuden vaikutukset. Valmentaja osallistaa ryhmää kysymyksillä, jolloin syntyy oivalluksia ja yhteistä sitoutumista teemaan.

Keskeinen kontribuutio syntyy ryhmän yhteisestä tulkinnasta sen suhteen, kuinka johdon tulisi huomioida ilmiö liiketoiminnan suunnittelussa ja arjen johtamisessa.

Alla kuva, joka hahmottaa mediallistumisen viitekehystä.

Vuosi 2019 omiin käsiin

Toimiympäristömme on jo mediallistunut. Jos johdon näkemys mediallistumisesta ei ole yhtenäinen, on organisaation maine paljolti muiden aktiivisten viestijöiden varassa. Sparrauksen avulla autamme johtoa ottamaan yrityksen tulevaisuuden enemmän omiin käsiin.

 

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA

Videolla kerrotaa mediallistumisen keskeiset ominaisuudet ja vaikutukset yritykseen