Useilla johtoryhmillä eikä hallituksilla ole yhteistä näkemystä siitä, mitä mediallistuminen ilmiönä tarkoittaa ja miten sen vaikutuksiin organisaatiota kohtaan tulisi suhtautua. Sparrauksemme selkeyttää, oivalluttaa ja auttaa asiakasorganisaation johtoa tekemään uuden tiedon valossa parempia päätöksiä.

Sparrauksessa varmistamme, että johtoryhmä on ajan tasalla siitä, miten mediallistuminen haastaa johtajuutta ja mainetta. Käymme viitekehystemme avulla läpi organisaatiokohtaiset presenssit eri media-areenoilla, jolloin hahmotetaan nykytilan uhat sekä arvioidaan uusia mahdollisuuksia tehostaa liiketoimintaa ja vaikuttavuutta. Sparraukset ovat konkreettisia ja vuorovaikutteisia. Ensimmäinen sparraus kestää 60-120 min ja se luo herättävän yleiskatsauksen siihen, tarvitaanko konkreettisia toimenpiteitä.

Yhteistä tulkintaa – mitä mediallistuminen tarkoittaa meidän organisaatiollemme?

Sparrauksessa käydään esimerkkien avulla läpi, miten eri media-areenat linkittyvät toisiinsa, kuinka perinteinen ja sosiaalinen media vaikuttavat symbioosissa liiketoimintoihin, miten johtajia seurataan ja millä tavoin koko mediaympäristö voi hyödyntää maineen, brändin, kasvun ja asiakkuuksien hallinnassa. Sparraus oivalluttaa ymmärtämään Googlen roolin, verkostojen merkityksen ja oman aktiivisuuden vaikutukset. Valmentaja osallistaa ryhmää kysymyksillä, jolloin syntyy oivalluksia ja yhteistä sitoutumista teemaan.

Keskeinen kontribuutio syntyy ryhmän yhteisestä tulkinnasta sen suhteen, kuinka johdon tulisi huomioida mediallistuminen liiketoimintansa suunnittelussa ja arjen johtamisessa.

Johtajuusviestinnällinen profiili luo selkeyttä

Toisena viitekehyksenä käytetään johtajuusviestinnällisen profiilin nelikenttää. Kuvio yksinkertaistaa ja mahdollistaa numeerisen arvioinnin organisaation srategisesta asemoitumisesta mediallistuneeseen ympäristöön. Valmentaja avaa keskeiset muuttujat ja johdattaa valmennettavan ryhmän arvioimaan organisaation painotuksia viitekehyksessä. Sen pohjalta päästään käsiksi nykytilan haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Sparraus on hyvä pohja tarkemmalle ja systemaattisemmalle mediallistumis-analyysille jolloin johtoryhmä/hallitus tuottaa konseptoimamme itsearvioinnin kautta organisaation johtajuusviestinnällisen profiilin.

Johtajuusviestinnän nelikenttä

Vuosi 2019 omiin käsiin

Toimiympäristömme on jo mediallistunut. Jos johdolta puuttuu yhteinen tulkinta ja päätös siitä, kuinka mediallistuminen huomioidaan, on organisaation maine paljolti muiden aktiivisten viestijöiden varassa. Sparrauksen avulla autamme johtoa ottamaan tulevaisuuden enemmän omiin käsiin.

Pyydä tarjous ja kysy referensseistä!

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA