Ovatko arvot organisaatiollesi vahvuus vai taakka?

Organisaatioiden sidosryhmät tekevät enemmän arvopohjaisia valintoja kuin koskaan aikaisemmin. Se edellyttää johtamiselta uudenlaista näkökulmaa arvoihin. Niiden tulee edustaa aidosti organisaation tärkeimpiä valintoja ja niistä täytyy kyetä viestimään siten, että se rakentaa luottamusta.

Autamme johtoa löytämään arvoista vahvuudet arjen johtamiseen ja viestintään

Sparraamme yritysten, julkisen sektorin sekä 3. sektorin organisaatioita hyödyntämään arvojaan luottamuksen ja mielenkiinnon rakentamisessa. Arvojen mukaisella viestinnällä on iso merkitys maineen vahvistamisessa ja puolustamisessa sekä mainekriisien ennaltaehkäisemisessä. Parhaimmillaan arvot vastaavat sidosryhmien kiperiin kysymyksiin.

Testaa oletko arvojohtaja

Dialogiset ja tiiviit työpajat konkretisoivat arvot vahvuuksiksi

Sparraamme johtoryhmiä ja hallituksia löytämään arvoista tukea menestykseen. Sparraukset toteutetaan fasilitoituina, dialogisina työpajoina, joissa kokeneen valmentajan avulla

  • selkeytetään arvot
  • opitaan näkemään arvot konkreettisina tekoina ja valintoina
  • opitaan arvoista viestiminen, roolitukset, kanavat, viestintätyylit- ja tavat
  • aletaan hyödyntää arvoja arjen johtamis-, palvelu- ja asiakastyössä

Sparrauksissa yhdistetään strategia arjen konkretiaan

Arvojen sparraus lähtee ylimmästä johdosta. On tärkeää, että arvot tunnistetaan ja jaetaan organisaatiossa kaikilla tasoilla. Henkilöstö tarvitsee kuitenkin johdolta selkeän viestin arvojen roolista ja merkityksestä, mandaatin niiden käyttöön ja niistä viestimiseen, sekä huomiointeja arvojen mukaisesta toiminnasta. Arvojen sparrauksissa yhdistetään strategiset linjaukset mahdollisimman konkreettisiin arjen toimenpiteisiin.

Arvokartoitus kertoo sidosryhmien näkemyksen organisaatiosi arvoista

Toteutamme myös arvokartoituksia, jolloin haastattelemme asiakkaidemme sidosryhmiä siitä, miten ne näkevät asiakkaamme arvot, miten ne toteutuvat arjessa ja ilmeneekö asiakkaamme toiminnassa arvoristiriitoja. Yleisimmin haastatellaan henkilöstö, asiakkaat, kumppanit, media ja kilpailijat. Kartoituksesta tehdään tiivistelmä ja se esitellään asiakasorganisaation johdolle suositusten kera.

Mitä Foibekartano oivalsi arvosparrauksessa?

Lue, miten vanhuspalveluita tarjoava Foibekartano kiteytti valmennuksessamme arvoja ja niistä viestimistä osana johtajuusviestintää.

Lue artikkeli

Jukka Saksi
toimitusjohtaja, KTT, MBA

+358405018357
jukka.saksi@johtajaonmedia.fi
@JukkaSaksi

PYYDÄ YHTEYDENOTTOA