Arvot ovat yleensä pysyviä ja arjen myrskyihin turvaa tuovia ”majakoita”. Niistä voidaan saada paljon nykyistä enemmän irti. Mutta miksi arvoista puhuminen on työpaikoilla väkinäistä ja osan mielestä ajanhukkaa?

Arvoista puhuminen on vielä usein kosmeettista

Arvot ovat usein PowerPointiin rustattuja lauseita, jotka eivät tarkoita oikeastaan mitään. Olen tähän teemaan käyttänyt aika paljon aikaa, halunnut ymmärtää arvojen merkityksen ja syyn, miksi niistä on vaikea puhua aidosti. Saamieni palautteiden ja havaintojen mukaan niistä haluttaisiin puhua, arvot pitäisi olla, mutta puhe on kosmeettista, eikä anna mitään lisäarvoa. Ohessa 5 askelman vinkit,  kuinka arvoista voidaan saada hyötyjä irti. Metodi on vain yksi keino siihen, variaatioita on lukuisia.

1: Määritä omat arvosi

Muutos lähtee johtajuudesta. Organisaation johtaja käy arvokeskustelun ensin itsensä kanssa ja listaa paperille omat arvonsa. Mitkä tekijät draivaavat hänen tekemistään? Mitkä ovat asioita, joita hän pitää elämässään merkityksellisinä, ja jotka ohjaavat hänen päätöksentekoaan sekä suhtautumistaan asioihin? Hän muodostaa niistä pelkistetysti arvot. Suosittelen valitsemaan 3-5 tärkeintä.

2: Esimerkki arvosta arjessa

Kun arvot on kirjattu, kirjoittaa hän auki, miten niiden tulisi näkyä arjen valintoina. Esimerkiksi itselläni yksi arvo on #rakentavuus (kuva). Arjessa se tarkoittaa, että haluan tuoda hyviä esimerkkejä yksilöidysti esille ja nostaa kriittiset kommentit esiin enemmän teema- ja ilmiötasolla. Koen sen reilumpana kritiikin kohteena olevia kohtaan ja haluan tehdä niin. En usko mustavalkoisiin totuuksiin, ja useimmiten voimakas julkinen kritiikki meneekin metsään. Haluan tuoda kritiikkiä esille laajemmassa kontekstissa, jolloin koen, että päästään väittelystä kehittämään itse asiaa. Tämä on minun uskomukseni teemaan liittyen ja tärkeä arvo itselleni. Täältä pääset tutustumaan tarkemmin Johtaja on Media! -arvoihin.

 

3: Johtoryhmän jäsenet määrittävät omat arvonsa

Kun johtaja on tehnyt tämän jumpan omalle kohdalleen, kertoo hän johtoryhmälleen tehneensä arvojensa määrittelyn ja antaa ryhmälle tehtäväksi toteuttaa saman arvojumpan. Johtaja voi valmistella porukkaansa kuvaamalla prosessia. Se vie jonkin aikaa ja saattaa tuntua haasteelliselta, jos ei ole aiemmin arvojaan pohtinut saati sanallistanut. Vaikka on hyvä luottaa johtoryhmän kykyyn kantaa omia arvojaan, ei johtajan luultavasti kannata näyttää omia arvojaan ennen kuin johtoryhmä on sanallistanut omansa. Tällä varmistetaan, ettei niistä oteta tiedostamattaankaan mallia, vaan arvot ovat jokaiselle henkilökohtaiset.

4: Johtoryhmä esittelee omat arvonsa ja niistä keskustellaan

Seuraavaksi johtoryhmän jäsenet esittelevät toisilleen omat arvonsa selityksineen. Etsitään yhteisiä nimittäjiä sekä eroja ja verrataan niitä organisaation arvoihin. Saadaan hedelmällistä keskustelua siitä, miltä pohjalta organisaatiota johdetaan. Pyritään ymmärtämään kipukohdat ja mahdollisuudet, jotka tulevat arjen johtamistilanteissa esiin sen vuoksi, että jokainen toimii tiedostetusti tai tiedostamattaan pitkälti arvojensa mukaan.

5: Osallistetaan organisaatio luomaan johtamista ja viestintää tukeva arvokehikko

Tämän jälkeen skaalataan teemaa ja osallistetaan kaikki organisaation halukkaat pohtimaan sitä, miten yhteisten arvojen tulisi näkyä arjessa. Luodaan turvaa ja selkeyttä antavaa raamitusta johtamisen ja viestinnän tueksi. Kun on kollektiivina yhteinen tulkinta arvoista ja niiden toteutumisesta arjessa, voidaan niiden toteutumista arvioida. Sitä myöten niistä voidaan myös viestiä.

Arvoihin palataan suurimmissa päätöksissä

Osallistamiseen on olemassa työkalu, joka helpottaa ja ohjaa arvokeskustelua tukemaan koko organisaation johtajuutta. Sitä kautta saadaan joko olemassa olevat arvot sanallistettua kaikkien halukkaiden toimesta tai luotua ne täysin uudelta pohjalta. Menetelmä perustuu vertailuun ja luo siten demokraattisen lopputuloksen. Minulta saa vinkkejä siihen. Uskokaa tai älkää, kyse on arvokkaasta pääomasta, johon tullaan nojaamaan vaikeissa päätöksissä. Jos haluat tutustua organisaation arvojumppaan, lataa ilmainen opas Tietopankista. Yhteystietoja ei tarvitse jättää eikä spämmiä tarvitse pelätä.

Arvokasta loppuvuotta!

@JukkaSaksi

jukka.saksi@johtajaonmedia.fi